Public Transport Regulations – Level 3 Lockdown

This is the second video in a series of videos about transport regulations during the national lockdown.

8 Jun 2020 9 min read Article

This is the second video in a series of videos about transport regulations during the national lockdown. This video seeks to highlight the amendments made to public transport regulations which are now applicable during level 3 of the lockdown. These amendments came into effect on 1 June 2020

English

This is the second video in a series of videos explaining the regulations on the use of public transport under lockdown level 3.

 • In this video, we discuss the recent changes to the regulations with effect from 1 June 2020. Some of those changes include the permitting of travel from one province to another where this is allowable under the level 3 regulations. Notwithstanding the recent judgment declaring the regulations unconstitutional, this declaration of invalidity is suspended for two weeks, meaning that these regulations discussed remain in place for the time being.
 • Persons permitted to travel across provinces include persons traveling for work (provided they are in possession of the requisite permit), persons moving to a new place of residence, persons caring for an immediate family member, learners or students who have to commute to and from those schools or institutions of higher learning during periods when those schools or institutions are permitted to operate, attendance of funerals, transportation of mortal remains, obtaining medical treatment, persons returning to their place of residence from a quarantine or isolation facility and movement of children.
 • All owners of public transport vehicles and facilities must put measures in place. They must also sanitise their vehicles regularly and provide sanitation and disinfection equipment for users. Sanitisers used should have an alcohol content of 60% or more.
 • All drivers, security personnel, taxi marshals and passengers must wear a face mask or a cloth covering the nose and mouth.
 • The time restrictions on all road public transport modes are lifted. Public transport will now be allowed to operate throughout the day. However, capacity restrictions remain.
 • The allowable capacities for Minibuses, midi-buses and taxis remain at 70% loading capacity;
 • Buses must still adhere to a maximum loading capacity of 50%, inclusive of standing passengers;
 • eHailing (uber and taxify) and other Metered Taxis remain at 50% loading capacity.
 • All Driver’s Licence Testing Centres, Vehicle Testing Centres and Provincial Regulatory Entities will resume their operations on 1 June 2020.
 • Driving schools may also resume services but need to put hygiene measures in place.
 • All learner’s licenses, driver’s licenses, vehicle license disks, temporary permits, professional driving permits that expired during the period from 26 March 2020 to 31 May 2020 (inclusive), will remain valid for a further 90 day period from the 1st of June 2020.
 • The Gautrain will continue commuter services for the routes Park Station to Hartfield and that of Sandton to OR Tambo International Airport. PRASA has not resumed operations.

For more information, please contact Brigitta Mangale (mangale@cdhlegal.com) or Jacquie Cassette (Jacquie.cassette@cdhlegal.com).

Afrikaans

Hierdie is die tweede van 'n reeks video-opnames waarin ons die regulasies wat betref die gebruik van openbare vervoer bespreek.

 • In hierdie video gaan ons die onlangse veranderinge wat aan die regulasies teweeg gebring is as deel van vlak drie van die inperkingstaat bespreek. Hierdie veranderinge het op 1 Junie 2020 in werking getree en sluit onder andere in dat mense binne bepaalde omstandighede van een provinsie na 'n ander mag reis.
 • Persone wat van een provinsie na 'n ander mag reis sluit in persone wat vir werksdoeleindes reis, mits hulle die nodige permitte by hulle het, mense wat na 'n nuwe woonplek trek, mense wat omsien na onmiddellik familielede, leerders of studente wat na en vanaf hul skole of tersiêre-onderriginstansies moet pendel (mits hierdie instansies oop mag wees), asook mense wat begrafnisse bywoon, menslike oorskot vervoer, mediese sorg ontvang, na hul woonplek terugkeer ná 'n isolasie- of kwarantynperiode en kinders wat toegelaat word om tussen provinsies te reis.
 • Alle eienaars van voertuie wat gebruik word vir openbare vervoer moet voorkomingsmaatreëls in plek hê en hul voertuie gereeld ontsmet. Ontsmettingsmiddels en -toerusting moet ook beskikbaar wees vir passasiers nes tydens vlak vier, en hierdie ontsmettingsmiddels moet 'n alkoholinhoud van hoër as 60% hê.
 • Alle bestuurders, sekerheidspersoneel, beamptes en passasiers moet 'n gesigmasker of bedekking wat die neus en mond toemaak dra.
 • Die tydsbeperkinge op padvervoer is gestaak en openbare vervoer mag nou te alle tye van die dag bedryf word. Daar is egter steeds beperkinge op die hoeveelheid persone wat in 'n voertuig mag wees.
 • Minibusse, midi-busse en taxis mag steeds slegs 70% van hul drakapasiteit benut.
 • Busse mag slegs 50% van hul drakapasiteit benut, en dit sluit sittende en staande passasiers in.
 • Metertaxis en ander voertuie wat aanlyn bestel word, soos Taxify en Uber, mag slegs 50% van hul drakapasiteit benut.
 • Alle toetsingsentra vir bestuurslisensies en voertuie sowel as die verwante provinsiale owerhede het op 1 Junie hul bedrywighede hervat.
 • Bestuurskole mag ook weer hul dienste hervat, maar moet voorkomingsmaatreëls in plek hê.
 • Alle leerling-, bestuurs- en voertuiglisensies sowel as tydelike en professionele bestuurspermitte wat tussen 26 Maart 2020 en 31 Mei 2020 (inklusief) verval het, bly vir 'n bykomende 90 dae geldig vanaf 1 Junie 2020.
 • Die Gautrein sal steeds pendeldienste op die roetes tussen Park-stasie en Hartfield en vanaf Sandton na OR Tambo Internasionale Lughawe aanbied. PRASA het egter nog nie werksaamhede hervat nie.
IsiXhosa

Lena yi vidiyo yesibini ecacisa imigaqo ekhutshwe ngu rhulumente malunga nokusebenzisa izithuthi zika wonke wonke.

 • Kule vidiyo, sixoxa ngotshintsho olutsha kwimigaqo ebekiweyo yokulawula ilockdown (level 3). Sizo thetha ngotshintsho olubandakanya imvume esuka khu rhulumente uba abantu banga hambha besuka kwelinye iphondo besiya kwelinye ngokuvumekileyo.
 • Abantu abavumelekileyo uba ba hamabhe besuka kwelinye iphondo besiya kwelinye (uba banayo imvume efunekayo) nga bantu abafudukela kwindawo entsha yokuhlala, abantu abakhathalela umntu osondeleyo wosapho, abafundi okanye abafundi abamele ukuya nokubuya kwezo zikolo okanye kumaziko emfundo ephezulu ngeloxesha apho zither zavunyelwa uba zivule, ukuzimasa imingcwabo, ukuhambisa izidumbu, ukufumana unyango, abantu ababuyela kwindawo zabo zokuhlala besuka kwi quarantine, kunye nokuhamba kwabantwana.
 • Bonke abanini bezithuthi zothutho lukawonkewonke kunye namancedo kufuneka baqhubeke ngokubeka amanyathelo .Bamele bazicoceke rhoqo izithuthi zabo kwaye babonelele ngesixhobo sokucocwa kunye nokubulala iintsholongwane kubasebenzisi njengoko bekufuneka benze njalo ngaphambili. iiSanitisers ezisetyenzisiweyo kufuneka zibe nomxholo wotywala we-60% okanye ngaphezulu.
 • Bonke abaqhubi bezi thuthi, abasebenzi bezokhuseleko, abahamba ngee teksi kunye nabakhweli kufuneka banxibe imask yobuso okanye ilaphu eligubungela impumlo kunye nomlomo.
 • Amaxesha othintelo kuzo zonke iindlela zothutho lukawonkewonke asusiwe. Izithuthi zikawonkewonke ngoku ziya kuvunyelwa ukuba zisebenze imini yonke. Nangona kunjalo, izithintelo zamanani akheliswayo zisa hleli.
 • iikhumbi, iiquantum nee teksi azi layishi inani elodlule u70% le nani labantu eqhele ubalayisha.
 • iibhasi kufuneka zihambelane nomgangatho wokuu umthamo wabantu odlule u50% we nani lesi qhelo, kubandakanywa abakhweli abamileyo;
 • Izithuthi ezi ncinci nje nge uber, iitaxify cabs ne meter cabs zingeno layisha umthamo wabantu abodlule u50%
 • Onke amaZiko okuvavanya iilayisensi zabaqhubi, iZiko lokuVavanya iZithuthi kunye namaZiko oLawulo lwePhondo aza kuphinda aqhubeke ukusebenza nge-1 kaJuni 2020
 • iizikolo zokuqhuba zinokuphinda zivule kodwa kufuneka zibeke amanyathelo ococeko.
 • Zonke ilayisensi zabafundi, iilayisensi zokuqhuba, iidiski zeelayisensi zokuqhuba, iimvume zethutyana zokuqhuba eziphelelwe lixesha ukusuka nge-26 Matshi 2020 ukuya nge-31 kaMeyi 2020 (ibandakanyiwe), ziya kuhlala zisebenza ixesha elingangeentsuku eziyi 90 ukusukela nge-1 kaJuni 2020.
 • iGautrain iza kuqhubeka noku hambhisa abantu kwi ndlela esuka ePark Station eya eHartfield ne suka eSandton eya eOR Tambo Airport. uPRASA ayika qali usebenza.
Sesotho

Kakaretso ya kgatiso

Ena ke kgatiso ya bobedi ya dikgatiso tse hlalosang melao ya tshebediso ya dipalangwang tsa setjhaba.

 • Ka tlasa kgatiso ena, re sekaseka diphetoho tsa morao-rao tse ka tlasa mokgahlelo wa boraro wa thibelo ya ho tsamaya ha batho ka bolokollohi e qadileng ka la 1 June 2020. Tseding tsa diphetoho di kenyelletsa tumello ya ho tsamaya mahareng a diprovense moo ho dumelletsweng ka tlasa mokgahlelo wa boraro.
 • Batho ba dumelletsweng ho tsamaya mahareng a diprovense ba kenyelletsa basebetsi (ha feela ba tshwere lengolo la tumello ya ho tsamaya), batho ba yang tulong tse ntjha tsa bodulo, batho ba hlokomelang emong wa lelapa, barutwana ba yang dikolong tse dumelletsweng ho bulwa ka nako ena, ho ya mapatong, tsamaiso ya ditopo, ho fumana kalafo kapa thuso ya booekedi, batho ba kgutlelang malapeng ho tloha tulong tsa ho ikwalla thoko le tsamaiso ya bana.
 • Bang ba dipalangwang tsa setjhaba ba tshwanetse ho beha melao ha mmoho le ho hlwekisa dipalangwang tsa bona ka sethibela dikokwanahloko kgafetsa mme ba fane ka sethibela dikokwanahloko ho bapalami ba bona. Sethibela dikokwanahloko se sebediswang se lokela ho ba le dipesentere tse mashome a tsheletseng tsa jwala.
 • Bakganni ba dipalangwang, basebeletsi ba tshireletso, basebeletsi ba dipalangwang le bapalami ba tshwanetse ho apara setshireletso sa dinko le molomo kapa lesela le kwalang dinko le molomo ka nako tsohle.
 • Dipalangwang tsa setjhaba di se di dumelletswe ho sebetsa ka nako tsohle tsa letsatsi empa thibelo ya bokgoni ba ho palamisa bapalami ba bangata e ntse e le teng.
 • Bokgoni ba ho palamisa bapalami ba diminibus, midi-bus le ditekesi bo tla dula ho dipesentere tse mashome a supileng.
 • Dibese di dumellwetse ho palamisa bapalami ba sa feteng dipesentere tse mashome a mahlano. Palo ena e kenyelletsa bapalami ba emeng ka maoto le ba dutseng fatshe.
 • Dipalangwang tsa setjhaba tse tshwanang le diUber le taxify di dumelletswe ho palamisa batho ba sa feteng dipesentere tse mashome a mahlano.
 • Ditulo tsa diteko tsa ho kganna le diteko tsa dikoloi di tla qala ho sebetsa ka 1 June 2020.
 • Mangolo a ho kganna a boithuti, mangolo a ho kganna, dilaesense disk tsa makoloi, mangolo a tumello ya nakoana le mangolo a tumello ya ho kganna a felletsweng ke nako mahareng a 26 March 2020 le 31 May 2020 a tla dumellwa ho sebetsa matsatsi a mashome a marobong ho tloha ka la 1 June 2020.
 • Terene ya Gautrain e tla tswella pele ka tsamaiso ya bapalami ho tloha Park Station ho fitlela Hartfield le ho tloha Sandton ho fitlela OR Tambo International Airport. Diterene tsa PRASA ha di so qale ditsebediso.
IsiZulu

Isifinyezo sesiqophi

Isiqophi sesibili kuchungechunge samaqophi achaza inqubo-mgomo mayelana ezokuthutha zomphakathi.

 • Kulesiqophi, sikhuluma ngoshintsho kwinqubo-mgomo ekhishwe ukuhola izinga lesithathu semvalelo kusukela ku1 Nhlangulana 2020. Ezinye zalezo zinguquko ngaphansi kwezinga lesithathu kwinqubo-mgomo zivumela uhambo phakathi kwezifundazwe.
 • Abantu abavumelekile ukuhamba phakathi kwezifundazwe ngabantu abahambela umsebenzi, (uma bephethe imvume edingekayo), abantu abathuthela kwindawo entsha yokuhlala, abantu abanakekela ilunga lomndeni lozalo, abafundi abadinga ukuya ezikoleni noma kwizikhungo zemfundo eziphakeme kulezozikhathi lapho izikole noma izikhungo zemfundo eziphakeme zivunyeliwe ukusebenza, abaya emingcwabeni, abahambisa izidumbu, abayothola ukwelashwa, abantu abasuku ezindaweni zokuzivalele noma kwizindawo zokuhlala wedwa bephindela emakubo, nokuhambisa kwezingane.
 • Bonke abanikazi bezimoto zokuthutha umphakathi nezindawo ezihlangene kumele baqhubeke ngokufaka izinyathelo ezindaweni. Kumele baphinde bahlanze izimoto zabo ngenjwayelo baphinde banike abasebenzisa izimoto zabo zomphakathi nezindawo ezihlangene izihlanzi zokuhlanza nokubulala amagciwane njengoba kwakufunekile ngaphambilini. Izihlanzi zandla zokuhlanza kumele zibe notshwala phakathi olingana namaphesenti angamashumi ayisithupha noma ngaphezulu.
 • Bonke abashayeli, onogada, ababheki matekisi naba gibeli kumele baqhoke isivivu noma indwangu efihla ikhala nomlomo.
 • Imikhawulo yesikhatha kuzozonke izinhlobo zezimoto zokhuthutha umphakathi iphakanyisiwe. Izimoto zokuthutha umphakathi zizovunyelwa ukusebenza phakathi nosuku. Kodwa, imikhawulo yabagibeli izohlala.
 • Umthamo wokulayisha ovumelekile wamabhasi amancane, amabhasi akhundlwana, namatekisi uzohlala kwamaphesenti angamashumi nesikhombisa;
 • Amabhasi kumele aqhubeka alandele umthamo wokulayisha ongadluli amaphesenti angamashumi amahlanu.
 • Izimoto ezizimele eziqhuba umphakathi zizohlala kumthamo wokulayisha olingana namaphesenti angamashumi amahlanu.
 • Zonke izikhungo zokuhlola izincwadi zokushayela, izikhungo zokuhlola izimoto nezinhlaka ezilawula izifundazwe zizobuyela emisebenzini ngomhlaka 1 Nhlangulana 2020.
 • Izikole zokushayela nazo zingaphindela kwimisebenza kodwa kumele zifake izinyathelo zokuhlanza izakhawo.
 • Zonke izincwadi zokufundela ukushayela, izincwadi zokushayela, amadiski elayisense yemoto, izimvume zokushayela okwesikhashana, izimvume zokushayela ochwepheshe ezaphelelwa yisikhathi ngokomthetho phakathi kuka 26 kuNdasa 2020 kuya ku 31 kuNhlaba 2020 (nazo lezinsuku zibaliwe) zizoqhubeka zibe emthethweni ngezinsuku ezilingana namashumi ayisishiyagololunye kusukela ku 1 Nhlangulana 2020.
 • Isitimela, iGautrain, sizoqhubeka ukulayisha abagibeli kwimizila esuka ePark Station eya eHatfield kanye nesuku eSandton eya eOR Tambo International Airport. Isitimela somphakathi iPRASA asakabuyeli emsebenzini.

The information and material published on this website is provided for general purposes only and does not constitute legal advice. We make every effort to ensure that the content is updated regularly and to offer the most current and accurate information. Please consult one of our lawyers on any specific legal problem or matter. We accept no responsibility for any loss or damage, whether direct or consequential, which may arise from reliance on the information contained in these pages. Please refer to our full terms and conditions. Copyright © 2024 Cliffe Dekker Hofmeyr. All rights reserved. For permission to reproduce an article or publication, please contact us cliffedekkerhofmeyr@cdhlegal.com.